top of page

Grupp on mõeldud lastele vanuses 5-7 eluaastat. Grupi eesmärgiks on toetada laste sotsiaal-emotsionaalseid oskuseid. Grupi suurus on 4-6 last. 

 

Sotsiaal-emotsionaalset pädevust saab kirjeldada kui komplekti, mis koosneb teadmistest, oskustest, uskumustest ja motivatsioonist. See pädevus võimaldab teadlikult ja paindlikult juhtida nii iseennast (sh enda emotsioone) kui ka suhteid ümbritsevatega. Just tänu sellele pädevusele saame iseendast ja teistest aru, just seda pädevust kasutades valime sobiva käitumisviisi, et veeta teistega koos aega väärtuslikult ja jõustavalt. (Õpetajate Leht, 2021)

CASEL (The Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, tõlkinud ) loeb sotsiaal-emotsionaalseteks pädevusteks järgmisi oskusi:

  • Eneseteadlikkust (oskus ära tunda oma emotsioone, mõtteid, väärtusi ja mõista, kuidas need mõjutavad käitumist; võime õigesti hinnata oma tugevusi ja nõrkusi; põhjendatud enesekindlus, optimism ja “arengumentaliteet”).

  • Sotsiaalset teadlikkust (oskus näha teise perspektiivi, omada empaatiat ka teistsuguste taustade ja kultuuridega inimeste suhtes; võime mõista sotsiaalseid ja eetilisi norme).

  • Enesejuhtimist (oskus oma emotsioone, mõtteid ja käitumist reguleerida; end motiveerida; isiklike ja akadeemiliste sihtide poole püüelda).

  • Suhteoskused (oskus luua ja säilitada terveid ja rahuldust pakkuvaid suhteid erinevate inimeste ja gruppidega).

  • Vastutustundlike otsuste tegemist (oskus teha konstruktiivseid valikuid oma käitumisel ja suhtlemisel; tagajärgede realistlik hindamine; enda ja teiste heaoluga arvestamine).

Allikad:

Miks tasub sotsiaal-emotsionaalsest pädevusest üha rohkem rääkida?

https://opleht.ee/2021/10/miks-tasub-sotsiaal-emotsionaalsest-padevusest-uha-rohkem-raakida/

Button
11062b_f0cd2b56e86443d68d21b6bc12fe055c_

Every website has a story, and your visitors want to hear yours. This space is a great opportunity to give a full background on who you are, what your team does and what your site has to offer. Double click on the text box to start editing your content and make sure to add all the relevant details you want site visitors to know.

If you’re a business, talk about how you started and share your professional journey. Explain your core values, your commitment to customers and how you stand out from the crowd. Add a photo, gallery or video for even more engagement.

bottom of page